شرکت دیجیتال مارکتینگ

خدمات مبتنی بر MOF-ITIL

با افزایش نقش فناوری اطلاعات د رسازمان ها و شرکت ها و کمک به پیشرفت و موفقیت آنها نیاز به مدیریت خدمات مبتنی بر MOF-ITIL نیز ضروری شده است. ایجاد روال قانونمند و فرآیندهایی که با آن در ارتباط هستند تاثیر بسیاری در عملکرد واحد خدمات انفورماتیک خواهد داشت. برای مدیریت بهتر سرویس های فناوری اطلاعات چارچوبی نظیر ITIL تدوین شده است.

ITIL چیست؟

خدمات ITIL  بهترین روش در رابطه با مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) است. مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چرخه ایست که با شناخت نیاز مشتری آغاز میشود و تا رفع این نیازها ادامه پیدا می کند.  این فرآیند دربردارنده 5 مرحله است: استراتژی خدمات، طراحی خدمات، انتقال خدمات، عملیات خدمات، بهبود خدمات.
استراتژی خدمات : در این مرحله باید به سوالاتی مانند شناسایی مخاطبان، چرایی این خدمات پاسخ داده شود.

طراحی خدمات : پس از پاسخگویی به سوالات باید خدمات خود را از جنبه های مختلفی بررسی کنیم. جنبه هایی مانند ظرفیت، تامین کننده، میزان دسترسی، امنیت و… از این موارد هستند.

انتقال خدمات : سرویس مدنظر پس از مرحله طراحی خدمات وارد مرحله اجرایی شدن میشود. این مرحله باید مدیریت مواردی چون تغییرات، دانش و پروژه انجام گیرد تا بتوان یک خدمت جدید را معرفی کرد.

عملیات خدمات: با معرفی خدمت باید پشتیبانی خدمات نیز در نظر گرفته شود. در این مرحله مدیریت درخواست مشتریان، مدیریت حوادث و مشکلات و… مطرح میشود.

بهبود خدمات : به دلیل در حال تغییر بودن محیط اطراف مصرف کنندگان باید بخشی را برای مدیریت این تغییرات در نظر گرفت.

شرکت دیجیتال مارکتینگ
شرکت دیجیتال مارکتینگ

مدیریت خدمات مبتنی بر MOF-ITIL

چهارچوب عملیاتی مایکروسافت برای کمک به مشتریان مایکروسافت برای دستیابی به بهترین عملکرد در چرخه IT است. این چارچوب متشکل از 23 سند است. این سندها برای راهنمایی متخصصان IT کاربرد دارد و آنها را در زمینه پیاده سازی و مدیریت کم هزینه خدمات IT راهنمایی می کند. چهارچوب Microsoft Operation Framework یا MOF همانند ITIL شامل راهنمایی هایی برای چرخه حیات سرویس IT از مرحله ابتدا تا انتها می باشد.