هوش تجاری

بخش های کلیدی انجام درست کسب و کار را بررسی می کند. این بخش می تواند هزینه،منابع، زمان و … انجام کار باشد.سازمان‌ها می‌توانند گرایشات بازار و مشکلات کسب‌و‌کار را شناسایی کنند.